Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju
Organizacja Pożytku Publicznego


Adres siedziby:
ul. Janiny i Antoniego Tryboniów 3a , 21-400 Łuków, Polska,
tel. mobile: +48509199705; +48603 853 438;
e-mail:lukowianin@wp.pl


  • KRS : 0000106750
  • REGON: 030881610
  • NIP: 825-191-62-49

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Łukowie
Nr 90 9204 0001 0019 1678 2000 0010


Adres Biura Stowarzyszenia:
ul. Chabrowa 6, 21-400 Łuków

Find me on Facebook

CV
 

  • Sercem ŁUKOWIANIN
  • Zawodowo: Sekretarz Gminy Trzebieszów od XII 2015
  • Społecznie: Prezes Zarządu Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju (www.lukow.org.pl)
  • Członek Lokalnej Grupy Działania Razem  - www.lgdrazem.pl

 

 

WPISY NA LISTY EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY UE  2014-2020

1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa - https://cppc.gov.pl/eksperci/ 

22.08.2017 - Wpis na listę ekspertów Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Działania 3.1v i Działanie 3.2  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
30.01.2017-  Wpis na listę ekspertów Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"

 

2. Zarząd Województwa Mazowieckiego, 25.12.23015

Ekspert RPO WM w Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych w Warszawie. Ocena wniosków: OŚ PRIORYTETOWA VIII , IX, X
1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo
1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
2. Usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3. Usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
4. Ekonomia społeczna
1. Edukacja przedszkolna i ogólna

http://funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/wykaz-kandydatow-na-ekspertow-rpo-wm-2014-2020-1.html

3. Państwowa Jednostka budżetowa Centrum Projektów Europejskich, 2015.09.07 www.cpe.gov.pl

Wpis na listę ekspertów w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER 2014-2020 w dziedzinie: 1)Zatrudnienie, 2) Edukacja, 3) Integracja społeczna, 4) Administracja publiczna

4. MINISTERSTWO PRACY I POLI

TYKI SPOŁECZNEJ  - EKSPERT  INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  W DZIEDZINIE „ZATRUDNIENIE” W RAMACH POWER –

 

fot. Paweł Przeździak.

 

 

 

 

1 % dla na:
Orszak Trzech Króli,
sport, dzieci i młodzieży

aktywizację seniorów 60+
 


DOBRE MIEJSCE DLA
SPORTU