Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju
Organizacja Pożytku Publicznego


Adres siedziby:
ul. Janiny i Antoniego Tryboniów 3a , 21-400 Łuków, Polska,
tel. mobile: +48509199705; +48603 853 438;
e-mail:lukowianin@wp.pl


 • KRS : 0000106750
 • REGON: 030881610
 • NIP: 825-191-62-49

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Łukowie
Nr 90 9204 0001 0019 1678 2000 0010


Adres Biura Stowarzyszenia:
ul. Chabrowa 6, 21-400 Łuków

2851410
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
679
586
1940
2841068
31035
38382
2851410

Your IP: 3.235.182.206
2024-07-23 23:29

 

pobierz pdf

Statut

 

I Postanowienia ogólne.

 

§1.

 

Stowarzyszenie nosi nazwę "Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju", zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

 

§2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łuków, a terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem historycznej Ziemi Łukowskiej z miastem Łuków.

 

§3.

 Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią wyłączność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.

 

§4.

 Stowarzyszenie może zrzeszać się w innych stowarzyszeniach, Zrzeszeniach LZS, związkach i organizacjach krajowych i zagranicznych w celu realizacji swoich zadań statutowych

 

§5.

 Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, logo, znaków, odznak, sztandaru i barw.

 

§6.

 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego mieszkańców społeczności lokalnych.

 

II Cele działania.

  §7.

(wykreślony)


§7a

 1. Wsparcie dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w rozwoju kultury fizycznej poprzez sport, wychowanie fizyczne i rehabilitację zawodową mającą wpływ na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

 2. Organizacja, rozwój i promowanie sportu w Polsce i za granicą szczególnie wśród dzieci i młodzieży z miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

 3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in.:
  - organizację zajęć sekcji sportowych,
  - organizację imprez sportowych,
  - organizacja obozów sportowych,
  - szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu,
  - promocja sportu,
  -zakup sprzętu sportowego.

 4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych poprzez m.in.:
  - organizację zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
  - organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  - organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  - szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych,
  - promocja sportu osób niepełnosprawnych
  -zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

 5. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną i sport, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym i środowisku wiejskim.

 6. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.

 7. Promocja i organizacja wolontariatu sportowego wokół zadań kultury fizycznej i sportu.

 8. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w rodzinie, w różnych grupach społecznych i zawodowych.

 9. Promocja aktywności fizycznej i turystyki promującej zachowania prozdrowotne w kontekście zapobiegania nadwadze.

 10. Rozbudowa lokalnej bazy sportowej.

 11. Działanie poprzez kontakty sportowe na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 12. Rozwijanie poprzez sport nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 13. Propagowanie bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałania patologiom przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 14. Rozwój turystyki.

 15. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

 16. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z poź. zmianami)”

 

§8.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 • coroczne organizowanie Regionalnej Olimpiady Dzieci Niepełnosprawnych w Łukowie

 • organizowanie międzynarodowej olimpiady dla dzieci niepełnosprawnych,

 • seminaria, warsztaty, spotkania, konsultacje, publikacje

 • programy szkoleniowe

 • pozyskiwanie informacji i materiałów

 • promocję w internecie i współczesnych materiałach medialnych

 • wymianę mieszkańców z różnych regionów Europy i świata

 • wyjazdy, szkolenia, staże

 • wymianę informacji i doświadczeń

 • organizowanie olimpiad nt. Unii Europejskiej, NATO, integracji Polski z UE, krajów UE

 • wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami społeczności lokalnych z różnych regionów Europy i świata poprzez tworzenie wspólnych projektów opartych na wymianie doświadczeń i przekazywaniu umiejętności,

 • organizowanie spotkań przedstawicieli świata polityki i gospodarki, nauki, kultury i sportu oraz organizacji pozarządowych i samorządowych ze społecznościami lokalnymi.

 • organizowanie wraz z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i biznesowymi Forum Gospodarczego w Łukowie,

 • świadczenie usług doradczych i eksperckich dla przedsiębiorców, organów administracji rządowej i samorządowej

 • ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy, szkoleń oraz informacji gospodarczej, organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych,

 • pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych dla organizacji samorządowych i pozarządowych

 • wymianę dzieci i młodzieży

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe,

 • wymianę doświadczeń i tworzenie wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy obywatelami poszczególnych regionów Europy,

 • wymianę oraz tworzenie miejsc spotkań młodzieży polskiej i innych narodowości,

 • organizację Dni Kultury poszczególnych narodów i kultury europejskiej,

 • inspirowanie i organizacja wystaw, pokazów, koncertów, odczytów, zabaw ,

 • pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych,

 • pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

 • pomoc osobom niepełnosprawnym w zaopatrzeniu się w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w komunikowaniu się,

 • wspieranie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych,

 • pomoc w zakupie sprzętu komputerowego umożliwiającego prace osobom niepełnosprawnym,

 • nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, rządowymi i samorządowymi celem wymiany doświadczeń i umiejętności członków Stowarzyszenia,

 • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych skupiających dzieci i młodzież z różnych społeczności lokalnych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,

 • organizowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, usług, handlu, wydawnictwa, edukacji, doradztwa, turystyki, obsługi turystycznej o zasięgu krajowym i zagranicznym na rachunek własny wynikający z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

 • tworzenie i prowadzenie w oparciu o pozyskane na ten cel środki lokalnych programów grantowych;

 • przyznawanie dotacji w postaci grantów organizacjom nie nastawionym na zysk;

 • doradztwo, pomoc prawna, rzeczowa i finansowa poszkodowanym;

 • pomoc poszkodowanym w organizacji opieki medycznej i rehabilitacji;

 • poszukiwanie instytucji i osób mogących udzielić wsparcia finansowego ofiarom wypadków;

 • systematyczne pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdawnictwo;

 • podejmowanie akcji społecznych i humanitarnych mających na celu zbiórkę żywności;

 • edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia

 • wydawanie lokalnego czasopisma obywatelskiego

 • upowszechnienie wiedzy i doświadczeń w zakresie form i możliwości zatrudnienia wspieranego,

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • prowadzenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia poprzez podnoszeni kwalifikacji zawodowych, usuwanie barier utrudniających podejmowanie pracy zarobkowej i rehabilitacji zawodowej

 

 

 III. Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

 

§9.

 Członkiem Stowarzyszenia jest:

 1. członek zwyczajny

 2. członek wspierający

 3. członek honorowy

 

§10.

 Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która

 

 • spełnia wymogi art.3 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" /Dz.U.Nr89.20.104 z późniejszymi zmianami/

 • akceptuje cele Stowarzyszenia

 • złoży podpisaną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia

 • posiada poręczenie czterech członków zwyczajnych

 

§11.

 

O przyjęciu lub nie członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji.

 

§12.

 

Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia

 

§13.

 

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji i opłacająca zadeklarowaną składkę.

 

2. Do obowiązków członka wspierającego Stowarzyszenia należy pomoc w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 1. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w terminie 30 dni.

 

§14.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele statutowe Stowarzyszenia i przyczynia się w sposób wybitny realizacji tych celów.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

§15.

 Członkostwo wygasa wskutek:

 

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie

 2. śmierci,

 3. wykluczenia członka, przez Walne Zgromadzenie Członków, działającego na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew dobrym obyczajom,

 4. zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy,

 5. likwidacji członka (osoby prawnej),

 6. skazania członka wyrokiem sądu powszechnego na środek karny pozbawienia praw publicznych.

 

§16.

 

Członkowie działający na szkodę Stowarzyszenia mogą zostać zawieszeni w swoich prawach przez Zarząd do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które jest władne wykluczyć członka ze Stowarzyszenia

 

§17.

 Członek zwyczajny ma prawo do:

 

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczenia we wszystkich działaniach organizowanych dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

 3. korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd

 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia na piśmie do prezesa Zarządu

 5. używania znaków Stowarzyszenia i organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem

 

§18.

 

Członek wspierający posiada wszelkie prawa wymienione w §17 z wyjątkiem pkt.1.

 

§19.

 Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka wspierającego z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

 

§20.

 Członkowie wspierający i honorowi służą radą i pomocą władzom Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych.

 

§21.

 

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.

 

§22.

 Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członkowskie na wniosek Zarządu może nadać:

 

 1. dla osób fizycznych tytuł: " Zasłużony dla Rozwoju ..............................."

 2. dla osób prawnych tytuł: " Zasłużony dla Rozwoju ..............................."

 

 

 IV. Władze Naczelne Stowarzyszenia

 

§23.

 Władzami Stowarzyszenia są

 

 1. Walne Zgromadzenia Członkowskie, zwane dalej Zgromadzeniem

 2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem

 3. Komisja Rewizyjna

 

 

 §24.

 

1. Władze Stowarzyszenia mają prawo do uzupełnienia składu nowych członków władz w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji lub z innych przyczyn.

 

2. Liczba członków poszczególnych władz Stowarzyszenia jest niezmienna

 

§25.

 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 6 lat.

 

§26.

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie

 

§27.

 

Zgromadzenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne

 

§28.

 

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należą:

 

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia

 2. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 3. ocena prac władz Stowarzyszenia

 4. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia

 5. uchwalanie statutu i jego zmiany,

 6. wykluczenie członka ze Stowarzyszenia,

 7. nadawanie tytułów członka honorowego zgodnie z § 14 pkt. 2.

 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie przypisanych pozostałym organom Stowarzyszenia

 

§29.

 

 1. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, nie później niż do 30 czerwca następnego roku .

 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

 3. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów członków obecnych na Zgromadzeniu z wyjątkiem §28 pkt. 2 i 5, które wymagają bezwzględnej wielkości głosów obecnych członków.

 4. W przypadku braku wymagane liczby członków Stowarzyszenia Zgromadzenie odbywa się w tym samym terminie po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu.

 

§30.

 

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest:

 

 1. na podstawie uchwały Zarządu

 2. na pisemny wniosek 50+1 ogólnej liczby członków zwyczajnych

 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać porządek Zgromadzenia.

 2. W przypadku nie zwołania Zgromadzenia przez Zarząd w terminie określonym w § 29 prawo to przysługuje osobom, które złożyły stosowny wniosek do Zarządu, z zastrzeżeniem, iż członków należy zawiadomić pismem o terminie, miejscu i porządku Zgromadzenia.

 

§31.

 

Zgromadzenie obraduje w sprawach objętych porządkiem obrad a nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje w sprawach, w których zostało zwołane.

 

§32.

 

W Zgromadzeniu udział biorą:

 

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni

 2. z głosem doradczym - pozostali członkowie lub osoby zaproszone przez Zarząd

 

§33.

 

1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem kontrolnym.

 

2. Komisja wybierana jest przez Zgromadzenie w składzie:

 

 1. Przewodniczący Komisji

 2. Dwóch członków Komisji

 3. Do Zadań Komisji należy:

 4. kontrola działalności statutowej

 5. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia

 6. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu

 7. Kadencja Komisji trwa 6 lat

 

§34.

 

 1. Komisja i jej poszczególni członkowie mają prawo do pełnej kontroli

 

dokumentów Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie działań.

 

 1. Komisja składa roczne sprawozdania ze swej pracy

 2. Komisja ma prawo zwołać Zgromadzenie.

 3. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego w miarępotrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na rok.

 

§35.

 

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i w okresie pomiędzy Zgromadzeniami jest najwyższą władza Stowarzyszenia.

 

§36.

 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia a w szczególności:

 

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. uchwalanie planów finansowych,

 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia,

 4. współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych,

 5. powołanie jednostek działalności gospodarczej dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia

 6. zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonych planów finansowych lub innych,

 7. powoływanie komisji i innych ciał doradczych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§37.

 

Zarząd składa się z pięciu członków (włącznie z Prezesem) wybranych

 

przez Zgromadzenie.

 

§38.

 

W skład Zarządu wchodzą:

 

 1. Prezes Zarządu

 2. Zastępca Prezesa Zarządu

 3. Sekretarz

 4. Skarbnik

 5. Członek Zarządu

 

§39.

 

Kadencja Zarządu trwa 6 lat

 

§40.

 

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członek Komisji lub zaproszeni goście.

 

§41.

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał z zastrzeżeniem § 43.

 2. Uchwały Zarządu odejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadkach spornych decyduje głos Prezesa Zarządu..

 

§42.

 

Tryb zwoływania posiedzeń ustalają członkowie Zarządu, w miarę potrzeb, nie mniej niż 4 razy w roku.

 

§43.

 

Jeśli członkowie Zarządu wyrażają zgodę, uchwała Zarządu może być przyjęta w formie pisemnej poprzez jej podpisanie, bez odbycia posiedzenia Zarządu.

 

§44.

 

Podziału obowiązków dokonują między sobą członkowie Zarządu.

 

§45.

 

Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu, Zastępcę Prezesa lub łącznie dwóch członków Zarządu.

 

§46.

 

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych niezbędna jest reprezentacja co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Skarbnika.

 

V Majątek i fundusze

 

§47.

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne dochody.

 

§48.

 

Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

 

 1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich

 2. wpływy z działalności statutowej

 3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego

 4. darowizny, spadki, zapisy

 5. dochody wynikające z ofiarności publicznej

 6. dotacje, granty przekazywane przez organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe, krajowe i zagraniczne, na realizację konkretnych spraw wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

§49.

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§50.

 

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§50a

 

 

 

Zabrania się

 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§51.

 

Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników ze środków pozyskiwanych na fundusz Stowarzyszenia.

 

 

VI Przepisy końcowe.

 

§52.

 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów członków zwyczajnych przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 

§53.

 

Likwidacja Stowarzyszenia następuje zgodnie z art. 36-39 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" /Dz.U.Nr89.20.104 z późniejszymi zmianami/.

 

§54.

 

Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Zgromadzenie wskazuje w drodze uchwały organizacje lub instytucje społeczne nie nastawione na zysk, na rzecz których przekaże majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu.

 

 

 

 

Jesteśmy beneficjentem
Rządowego Programu KLUB
w wysokości 10 000 zł


 

POWIAT ŁUKOWSKI

DOBRE MIEJSCE DLA
SPORTU


MIASTO ŁUKÓW
DOBRE MIEJSCE DLA
SPORTU
Lubelski Związek Piłki Nożnej

 


 


 
Aktualny czas w Łukowie

3 czujnik zakupiony przez UM Łuków ul. Ks. dr Mariana Bednarczyka 3 (przedszkole integracyjne), boczna Al. T. Kościuszki
NIESTETY TYLKO PODGLĄD


1 % dla na:
Orszak Trzech Króli,
sport, dzieci i młodzieży

aktywizację seniorów 60+