Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju
Organizacja Pożytku Publicznego


Adres siedziby:
ul. Janiny i Antoniego Tryboniów 3a , 21-400 Łuków, Polska,
tel. mobile: +48509199705; +48603 853 438;
e-mail:lukowianin@wp.pl


 • KRS : 0000106750
 • REGON: 030881610
 • NIP: 825-191-62-49

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Łukowie
Nr 90 9204 0001 0019 1678 2000 0010


Adres Biura Stowarzyszenia:
ul. Chabrowa 6, 21-400 Łuków

2851363
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
632
586
1893
2841068
30988
38382
2851363

Your IP: 3.235.182.206
2024-07-23 22:53

 

 

 

 

 

BIBLIGRAFIA MIASTA ŁUKÓW

 

 

 

Działy : Gegrafia

 

 

 

 

 

 

 

 • Banaszuk H., 1998, Zasięgi i przebieg zlodowaceń Wisły i Warty w północno-wschodniej Polsce w świetle nowszych danych, [w:] K. Pękala (red.), Główne kirunki badań geomorfologicznych w Polsce-stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich, Lublin 3-6 czerwca 1998. Referaty i komunikaty, 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 233-243.
 • Baraniecka M. D., 1984, Zlodowacenie środkowopolskie [w:] Budowa geologiczna Polski, 1, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Baraniecka M. D., 1975, Zależność wykształcenia osadów czwartorzędowych od podłoża, Kwartalnik Geologiczny, 15 (4), s. 10-14, Warszawa;
 • Ciosek M. T., po 1986, Rezerwaty przyrody województwa siedleckiego, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Siedlcach, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie, Biała Podlaska, Lublin;
 • Czarnecka i in., 1987, Wody powierzchniowe, arkusz 2C Warszawa, [w:] J. Stachy (red.) Atlas hydrologiczny Polski, T. 1, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Climate and atmospheric history of the past 420 000 years from the Vostok ice core, Antarctica, Nature, 399, 3; 429-436;
 • Dobrowolski R., Terpiłowski S., Szwajgier W., 2004, Czwartorzędowa morfogeneza nadbużańskiego Polesia i Podlasia, [w:] Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;
 • Dobrzański, Turski, 1972, [w:] Województwo lubelskie. Rejonizacja produkcji rolniczej, z. 2;
 • Dobrzański, Uziak, 1969, Mapa glebowo-rolnicza 1:100 000, [w:] Przegląd Geograficzny, t. 41, z. 1.;
 • Fijałkowski, 1972, Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny;
 • Gałach G., 2006, Słownik nazw miejscowych gminy Łuków, Łuków;
 • Gałązka D., 2004, Zastosowanie metody makroskopowego oznaczania eratyków przewodnich do lokalizacji obszarów źródłowych wybranych kier jurajskich, Przegląd Geologiczny, tom 52, s.349-350;
 • Harasimiuk M., Terpiłowski S. (red.) 2003, Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin;
 • Jahn A., 1949 (1950), Nowe dane o położeniu kry jurajskiej w Łukowie, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, tom 19, Kraków;
 • Kalisz H.(red.), 1997, Mapa topograficzna Polski 1:100 000, arkusz M-34-9/10 (Łuków), Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Państwowe Predsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa;
 • Karaczun K., Kubicki S., Ryka W., 1975, Mapa geologiczna podłoża krystalicznego platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Kaszewski B. M., Mrugała Sz., Warakomski, 1995, Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Klimat, T. 1, Temperatura powietrza i opady atmosferyczne na obszarze Lubelszczyzny (1951-1990), LTN, Lublin;
 • Kondracki J., Pietkiewicz S., 1967, Czwartorzęd Polski, PWN;
 • Kondracki J., 2001, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
 • Kosmulska R., 1973, Dane o nieznanych dotychczas wystąpieniach iłów jurajskich w rejonie Łukowa, Przegląd Geologiczny, R. 21, nr 8-9, s. 440-441;
 • Koter M., Oczoś Z., Pecio E., Strzelec J., 1978, Mapa glebowo-rolnicza 1:100 000, Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów IUNG w Puławach;
 • Kowalczyk L., 2001, Łuków i Ziemia Łukowska na przestrzeni dziejów (1233-1944), Muzeum Regionalne w Łukowie, Łuków;
 • Knyszyński F., 1985, Wody podziemne zlewni Tyśmienicy i możliwości ich wykorzystania, Rocznik Międzyrzecki, T. XVI-XVII, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Międzyrzec Podlaski;
 • Kra jurajska – rezerwatem przyrody, Gościniec, R. 13 (1981), nr 5 (143);
 • Kurpiński K. M., Marks L., 1993, Pozycja stratygraficzna i paleogeograficzna zlodowacenia Warty w północno – wschodniej Polsce, Acta Geographica Lodzensia, 65, Łódź, 175-183;
 • Kubicki S., Ryka W., Znosko J., 1972, Tektonika podłoża krystalicznego prekambryjskiej platformy w Polsce, Kwartalnik Geologiczny, tom 16, z. 3;
 • Lindner L., Maruszczak H., Wojtanowicz J., 1985, Zasięgi i chronologia starszych nasunięć stadialnych lądolodu środkowopolskiego (saalian) między górną Wartą a Bugiem, Przegląd Geologiczny, nr 2 (382), s. 57-63;
 • Lindner L.,1988, The pleistocene glaciations and interglacials in Poland, Quarternary Studia Polonica, 8, s. 37-47;
 • Lindner L. (red.), 1992, Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia, 683;
 • Lindner L., Marks L., 1995, Zarys paleomorfologii obszaru Polski podczas zlodowaceń skandynawskich,Przegląd Geologiczny, 43, 7; s. 591-594;
 • Lindner L., 2005, Nowe spojrzenie na liczbę, wiek i zasięgi zlodowaceń środkowopolskich w południowej części środkowo-wschodniej Polski, Przegląd Geologiczny, tom 53, nr 2, s. 145-150;
 • Litak S., 1964, Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI wieku, Roczniki humanistyczne, tom XII, z. 2, Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • Litak S., 1964, Rewizja dziesięcin w starostwie łukowskim z r. 1604, Roczniki humanistyczne, tom XII, z. 2, Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • Litak S., 1976, Z badań nad osadnictwem Ziemi Łukowskiej w XV w., Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, vol. 18;
 • Łuków i okolice w XIX i XX wieku, Romuald Turkowski (red. nauk), Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1989;
 • Łuniewski A., Świdziński H., 1929, W sprawie kry jurajskiej pod Łukowem, Przegląd Geograficzny, tom 9, s. 160-165;
 • Lorenc. H., (red.), 2005, Atlas klimatu Polski, IMiGW, Warszawa;
  Główne etapy tworzenia się Niżu Polskiego, [w:] Geomorfologia Polski, tom II, PWN, Warszawa;
 • Makowski H., 1952, La fauna Callovienne de Łuków en Pologne, Paleontologia Polonica, nr 4, X.
 • Makowski H., 1962, Problem of sexual dimorphism in ammonites, Paleontologia Polonica, nr 12;
 • Małecka J., 1979 (1981), Mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000, arkusz Siedlce, Wydawnictwa Geologiczne;
 • Małek M., 2002, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Siedlce Południe (565), Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;
 • Małek M., 2004, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Siedlce Południe (565), Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;
 • Małek M., Buczek K., 2005, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Stanin (601), Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;
 • Małek M., Buczek K., niepublikowane, Objaśnenia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Łuków (602), Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;
 • Mapa Topograficzna Polski 1:100 000, wydanie turystyczne, arkusz Siedlce (N-34-141/142), Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne, Wojskowe Zakłady Kartograficzne;
 • Mapa Topograficzna Polski 1:100 000, wydanie turystyczne, arkusz Łuków (M-34-9/10), Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne, Wojskowe Zakłady Kartograficzne;
 • Matuszkiewicz, 1993, Przegląd Geograficzny nr 158;
 • Matuszkiewicz i in., 1995, Potencjalna roślinność naturalna Polski, Mapa przeglądowa 1:300 000, arkusz 4: Nizina Północnomazowiecka, Nizina Północnopodlaska i Nizina Południowopodlaska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;
 • Matuszkiewicz i in., 1995, Potencjalna roślinność naturalna Polski, Mapa przeglądowa 1:300 000, arkusz 7: Nizina Południowopodlaska i Wyżyna Lubelska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;
 • Marks L., 2000, Zasięg lądolodu zlodowacenia warty na Podlasiu, [w:] Terpiłowski S. (red.), 2000, Osady, struktury deformacyjne i formy warciańskiej strefy glacjomaginalnej na Nizinie Podlaskiej. Przewodnik po Sesji Terenowej;
 • Marks L., 2004, Zasięg zlodowacenia Warty w Polsce, [w:] M. Harasimiuk, S. Terpiłowski (red.), Zlodowacenie Warty w Polsce, Wydawnictwo UMCS, s. 27-36;
 • Michalczyk Z., 1998, Stosunki wodne Lubelszczyzny, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin;
 • Michalska Z., 1971, Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z Polski Środkowej, Studia Geologica Polonica, 36;
 • Mizerski W., 1975, Jurajska kra lodowcowa w Łukowie, Poznaj Świat, nr 12, s. 30-32;
 • Mizerski W., Szamałek K., 1985, Charakterystyka geologiczno-surowcowa kelowejskich skała ilastych kry lodowcowej w rejonie Gołaszyna koło Łukowa, Kwartalnik Geologiczny, tom 29, nr 2, s. 369-382;
 • Mizerski W, 1989, Jurajskie kry lodowcowe w okolicach Łukowa, [w:] Łuków i okolice w XIX i XX wieku, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Mizerski W., 1979 (1982), Jurajska kra lodowcowa w okolicy Łukowa, Ziemia, Warszawa;
 • Mizerski W., 1980, Wystawa “Jurajska kra lodowcowa w Łukowie” w Muzeum Regionalnym w Łukowie, Przegląd Geologiczny, rocznik 28, nr 7(327), s. 429-430;
 • Mizerski W., 1980, Jurajskie kry lodowcowe w okolicach Łukowa, Prace Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych, tom 51, s. 397-412;
 • Mojski J. E., 1969 a, Kemy jako wskaźnik deglacjacji obszaru północno-wschodniej Polski podczas zlodowacenia środkowopolskiego, Folia Quaternaria, 30;
 • Mojski J. E., 1971, Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Łuków, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Mojski J. E., 1972 a, Mapa Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz Łuków, wyd. A, Wydawnictwa geologiczne, Warszawa;
 • Mojski J. E., 1972 b, Mapa Geologiczna polski 1:200 000, arkusz Łuków, wyd. B, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Mojski J. E., 1972, Nizina Podlaska, [w:] Galon R. (red.) Geomorfologia Polski, tom 2 – Niż Polski, PWN, Warszawa: 318-363;
 • Mojski J. E., 1988, Zanik lądolodu warciańskiego na Nizinie Podlaskiej, [w:] Pękala K. (red.) IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty, UMCS, Lublin, 361-366;
 • Mojski J. E., 1993, Europa w plejstocenie – ewolucja środowiska przyrodniczego, PAE, Warszawa, 333;
 • Mojski J. E., 1995, The Warta unit in the Pleistocene stratigraphy of Poland, Acta geographica Lodziensia, nr 68, s. 213-224;
 • Morawski J., 1955, Kra jurajska spod Łukowa w świetle prac wiertniczych, Przegląd Geologiczny R. 3, z. 9, s. 440-442;
 • Morawski J., 1954 (1955), Materiały do znajomości kry jurajskiej pod Łukowem, Annales UMCS, Sectio B, tom 9, s. 1-45;
 • Morawski J., 1961, W sprawie ochrony kier jurajskich pod Łukowem, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R. 17, z. 3, s. 34-40;
 • Nawara K., 1961, O czym mówią amonity z Łukowa, [w:] Nauczyciel Krajoznawca na Mazowszu, tom 3, Szkolny Wojewódzki Ośrodek Krajoznawczo-Turystyczny, Warszawa, 162-170;
  Nita M., Winter H., Żarski M., 2005, Nowe stanowiska interglacjalne w rejonie dolin Wilgi i Okrzejki na Wysoczyźnie Żelechowskiej (Polska południowo-wschodnia), Przegląd Geologiczny, tom 53, nr 2, s. 137-144;
 • Nitychoruk J., 1994, Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia południowego Podlasia, Rocznik Międzyrzecki, 26, 23-107;
 • Nowak J., 1969, Rzeźba podłoża i stratygrafia osadów czwartorzędowych Wysoczyzny Siedleckiej i okolic, Kwartalnik Geologiczny, tom 13, nr 2;
 • Nowak J.,1971, Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Siedlce, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Nowak J., 1972a, Mapa Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz Siedlce, wydanie A, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Nowak J., 1972b, Mapa Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz Siedlce, wydanie B, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Nowak J., 1977, Specyficzna budowa geologiczna form polodowcowych zależnych od podłoża (okolic Łosic na Podlasiu), Studia Geologica Polonica, 52, s. 347-360;
 • Nowak J., 1984, Śladami chronionych obiektów przyrody nieożywionej Lubelszczyzny, Kalendarz Lubelski, R. 84 (27), s. 206-211;
 • Olejarczuk A., 1976, Przemiany osadnicze a krajobraz naturalny w Ziemi Łukowskiej w XV i XVI wieku, [w:] Adam Galos, Julian Janczak (red.), Ziemia i ludziedawnej Polski, Studia z geografii historycznej, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A, nr 179, Wrocław;
 • Orłowski R., Szaflik J. R., 1962, Dzieje miasta Łukowa, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin;
 • Pawlak I., 1979 (1981), Mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000, arkusz Łuków, Wydawnictwa Geologiczne;
 • Pidek I. A., Terpiłowski S., 1993, Osady organogeniczne eemskie i wczesnovistuliańskie w Wiśniewie koło Siedlec, Annales UMCS, sectio B, 48, s.229-238;
 • Rezerwat przyrody “Kra jurajska”. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 15 grudnia 1980 r., Monitor Polski, 1980 nr 30 (z dnia 30 grudnia 1980 r.), poz. 171, s. 244;
 • Różycki S. Z., 1967, Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie, PWN, s. 1-251, Warszawa;
 • Różycki S. Z., 1972, Plejstocen Polski Środkowej, PWN, Warszawa,316 s.;
 • Ruszczyńska – Szenajch H., 1976, Glacitektoniczne depresje i kry lodowcowe na tle budowy geologicznej południowo – wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia, Studia Geologica Polonica, 50, Plejstocen Polski, cz. 11, PAN, Zakład Nauk Geologicznych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Rühle E., 1968, Czwartorzęd. Atlas Geologiczny Polski 1:2 000 000 pod red. J. Znosko, Instytut Geologiczny, Warszawa;
 • Rühle E., 1969 a, Przekrój geologiczny utworów czwartorzędowych w Łukowie na Podlasiu, Biuletyn Instytutu Geologicznego, 220;
 • Sobolewska M., 1969, Osady interglacjalne w Łukowie na Podlasiu w świetle analizy pyłkowej, Biuletyn Instytutu Geologicznego, 220, Warszawa;
 • Ryka W., 1982, Prekambryjska ewolucja platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce, Kwartalnik geologiczny, tom 26, z.2;
 • Ryka W., 1993, Fundament krystaliczny Suwalszczyzny, Przegląd Geologiczny nr 8;
 • Skorupa J., 1959, Morfologia podłoża krystalicznego w północno – wschodniej Polsce, Biuletyn IG 160;
 • Smolarz R., 1979, Kra jurajska w świetle badań naukowców polskich, Praca magisterska wykonana w Zakładzie Geologii UMCS pod kierunkiem doc. dr hab. Jana Morawskiego, Lublin;
 • Stolarczyk S., 1976, Kra Łukowska topnieje, Gościniec, nr 4/5, s. 29;
 • Strefa glacimarginalna lobu Muchawki, [w:] Terpiłowski S. (red.), 2000, Osady, struktury deformacyjne i formy warciańskiej strefy glacjomarginalnej na Nizinie Podlaskiej. Przewodnik po Sesji Terenowej;
 • Śledź S., 2004, Przyroda Ziemi Łukowskiej, Muzeum Regionalne w Łukowie;
 • Terpiłowski S., 1995, Kem Gostchorzy z początkowej fazy deglacjacji arealnej między Łukowem a Siedlcami, Annales UMCS, Sectio B, 48;
 • Terpiłowski S., Harasimiuk M., 2004, Zlodowacenie Warty w Polsce, ;
 • Terpiłowski S., 1993, Mechanizm kształtowania strefy marginalnej lądolodu warciańskiego w okolicy Biard koło Łukowa, Acta Geographica Lodzensia, 65, Łódź, 133-238;
 • Terpiłowski S., 2001, Strefa marginalna lądolodu warciańskiego na Wysoczyźnie Siedleckiej w świetle analizy litofacjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;
 • Wodyk K., 2004, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Skórzec (564), Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;
 • Wojtanowicz J., 2000,Ranga ochłodzenia warciańskiego w świetle badań geologicznych we wschodniej Polsce, [w:] Terpiłowski S. (red.), Osady, struktury deformacyjne i formy warciańskiej strefy glacjomaginalnej na Nizinie Podlaskiej. Przewodnik po Sesji Terenowej;
 • Zaborski B., 1927, Studia nad morfologią dyluwium Podlasia i terenów sąsiednich, Przegląd Geograficzny, 7, 1-52;
 • Z przeszłości Ziemi Łukowskiej: materiały sesji naukowej poświęconej przeszłości miasta Łukowa i Ziemi Łukowskiej odbytej w dniu 28 września 1958 r, Ryszard Orłowski, Józef Ryszard Szaflik (red.), Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, Lublin, 1959,
 • Wojtanowicz J., 2004, Zlodowacenie Warty w Polsce: pozycja i podział stratygraficzny, [w:] M. Harasimiuk, S. Terpiłowski (red.), Zlodowacenie Warty w Polsce, Wydawnictwo UMCS,s.13-25;
  Zinkiewicz A. i W., 1973, Stosunki klimatyczne województwa lubelskiego, Annales UMCS, sectio B, 53, 305-321;
 • Żarski M., 1993, Zasięg osadów zlodowacenia Warty na północnym przedpolu Wyżyny Lubelskiej koło Dęblina, Acta Geographica Lodziensia, 65, s. 279-286;
 • Żelichowski A.M., 1972, Rozwój budowy geologicznej obszaru między Górami Świętokrzyskimi a Bugiem, Biuletyn Instytutu Geologicznego, 263;
 • Żelichowski A.M., 1974, Obszar radomsko-lubelski, [w:] Budowa geologiczna Polski, tom 4, cz.1, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;
 • Żelichowski A.M., 1979, Budowa geologiczna podłoża niecki brzeżnej na granicy odcinka warszawskiego i lubelskiego, Kwartalnik Geologiczny, tom 23, z.1;
 • Żelichowski A. M., 1979, Przekrój geologiczny przez brzeżną część platformy prekambryjskiej na obszarze lubelsko-podlaskim (bez kenozoiku), Kwartalnik Geologiczny, 23, z.;
 • Żelichowski A. M., Kozłowski S. (red.), 1983, Atlas geologiczno – surowcowy obszaru lubelskiego 1:500 000, Instytut Geologiczny, Warszawa;

 

 

 

Jesteśmy beneficjentem
Rządowego Programu KLUB
w wysokości 10 000 zł


 

POWIAT ŁUKOWSKI

DOBRE MIEJSCE DLA
SPORTU


MIASTO ŁUKÓW
DOBRE MIEJSCE DLA
SPORTU
Lubelski Związek Piłki Nożnej

 


 


 
Aktualny czas w Łukowie

3 czujnik zakupiony przez UM Łuków ul. Ks. dr Mariana Bednarczyka 3 (przedszkole integracyjne), boczna Al. T. Kościuszki
NIESTETY TYLKO PODGLĄD


1 % dla na:
Orszak Trzech Króli,
sport, dzieci i młodzieży

aktywizację seniorów 60+